47 Famous Nepali Quotes About Life & Love

Nepali quotes, also known as “नेपाली उद्धरण” (Nepali Uddharan) or “नेपाली सुविचार” (Nepali Suvichar), are popular expressions, sayings, and proverbs in the Nepali language. These quotes carry profound meanings, wisdom, and life lessons, often passed down through generations. They hold cultural, social, and emotional significance in the lives of Nepali speakers.

Here are 47 best nepali quotes about life and love.

Nepali Quotes

1. “जीवन तिर उत्साह राख, प्रेममा सदैव विश्वास गर।”
“Keep enthusiasm in life, always have faith in love.”

2. “प्रेम नै जीवनको आधार हो, जीवन प्रेमको उपहार हो।”
“Love is the foundation of life, life is a gift of love.”

3. “जीवन खुशीको सूर्य हो, प्रेमले जागा खोल्छ मनको द्वार।”
“Life is the sun of happiness, love opens the door of the heart.”

4. “प्रेमले जीवनमा रंग भर्छ, आत्मा र मन चम्काउँछ।”
“Love fills life with colors, brightens the soul and mind.”

5. “जीवनले जाँदै जान्छ, प्रेमले जीवनलाई अर्थ पाउँछ।”
“Life goes on, love gives meaning to life.”

6. “प्रेम गर्नु भएपछि, जीवनमा सबै ठिकै लाग्छ।”
“Once you start loving, everything falls into place in life.”

7. “जीवन संघर्षको सफर हो, प्रेम बल हो र सहारा हो।”
“Life is a journey of struggles, love is strength and support.”

8. “प्रेम गर्नु भनें जीवनलाई सजाउँछ, प्रेम पाउनु भनें मैले जीवनलाई अर्पण गर्छु।”
“Loving decorates life, finding love, I dedicate my life.”

9. “जीवनमा प्रेमको रंग घुल्छ, मनलाई सुकून दिन्छ र चम्काउँछ।”
“Love’s color spreads in life, gives peace and shines the heart.”

10. “जीवन खोज्दै बस्छ, प्रेमले खोज्छ र पाउँछ।”
“Life searches, love seeks and finds.”

11. “प्रेम नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, जीवनमा सबैलाई प्रेम छाइन्छ।”
“Love is the most important, without love, life is nothing.”

12. “प्रेम छ सुन्दरताको राज, जीवनमा नै खुशीको स्वर्ग।”
“Love is the secret of beauty, heaven of happiness in life.”

13. “जीवनमा प्रेम गर्नुभयो भने, आत्मा र मनको संगति हुन्छ।”
“When you love in life, there is harmony of soul and mind.”

14. “प्रेमले जीवनलाई बदल्छ, मनमा उमाङ्छ, सपनाहरूमा भर्छ।”
“Love transforms life, uplifts the heart, and fills dreams.”

15. “जीवनले भन्छ, प्रेमलाई पहिचान। प्रेमले भन्छ, जीवनलाई महत्व दिन।”
“Life says recognize love. Love says give importance to life.”

16. “प्रेम गर्नु भएपछि, जीवन रङ्गीन हुन्छ।”
“Once you start loving, life becomes colorful.”

17. “जीवनको मूल छ प्रेम, त्यसले बदल्छ सबैलाई खेल।”
“Love is the root of life, it changes the game for everyone.”

18. “प्रेम र सम्बन्धमा यथार्थता हुनुभयो भने, जीवन निर्माण गर्छ।”
“When there is truth in love and relationships, life is built.”

19. “प्रेमले दिदै जान्छ मायालाई, जीवनले बुझाउँछ चाहनालाई।”
“Love gives to love, life understands desires.”

20. “जीवनमा प्रेम रहनुभयो भने, खुशी र सफलता आउँछ सधैँ।”
“If there is love in life, happiness and success always come.”

21. “प्रेमको सम्पर्कमा जीवनले मीठास पाए, मनको खुशीले जिते, सम्पन्नतालाई पाए।”
“Life finds sweetness in the touch of love, the happiness of the heart wins and achieves abundance.”

22. “प्रेम नै जीवनको चरम खोज हो, जीवन ज्योति र प्रेरणा हो।”
“Love is the ultimate search of life, the light and inspiration of life.”

23. “प्रेम अनमोल खजाना हो, जीवनमा खुशीको परमेश्वर हो।”
“Love is a priceless treasure, happiness is the divine in life.”

24. “जीवनमा प्रेम नभएपछि, बिरानो छ र मनले व्यथित हुन्छ।”
“Without love in life, it feels empty and the heart becomes restless.”

25. “प्रेम छ सुन्दरताको मुकुट, जीवनमा नै मनमा प्रकाश।”
“Love is the crown of beauty, it illuminates the heart in life.”

26. “जीवनमा प्रेम र साथी हुनुपर्छ, प्रेम दिनुपर्छ र साथी पाउनुपर्छ।”
“In life, one must have love and companionship, give love and find a companion.”

27. “प्रेमले दिन्छ सम्पन्नता, जीवनमा खुशीले भर्छ निश्चितता।”
“Love gives abundance, happiness fills life with certainty.”

28. “जीवनको आधार हो प्रेम, प्रेमले गराउँछ स्वप्नको संग्रह।”
“Love is the foundation of life, love brings the collection of dreams.”

29. “प्रेमको चिरगले जगाउँछ आशाहरू, जीवनलाई बगाउँछ नयाँ आफ्नै रूप।”
“The lamp of love awakens hopes, and love nurtures a new form of life.”

30. “जीवनमा प्रेमले अर्थ पाउँछ, जीवनले प्रेमलाई महत्व दिन्छ।”
“Love finds meaning in life, and life gives importance to love.”

31. “प्रेम एक दूजोलाई रोशनी दिन्छ, जीवनलाई अर्थ दिन्छ।”
“Love enlightens one another, gives meaning to life.”

32. “जीवनमा प्रेम भएकोमा, सबै कुराहरू सुन्न पाइन्छ।”
“When there is love in life, all things become enjoyable.”

33. “प्रेम विश्वासको मूल हो, जीवनको सुन्दरता र महिमा हो।”
“Love is the root of trust, the beauty and glory of life.”

34. “जीवनमा प्रेम भएपछि, सबैले भन्छन्, “तिमीलाई म चाहन्छु।”
“Once there is love in life, everyone says, “I love you.”

35. “प्रेम छ सुन्दरताको रंग, जीवनलाई आनन्दित बनाउँछ त्यो असंख्य शब्दहरूले नभन्नेर।”
“Love is the color of beauty that fills life with indescribable joy.”

36. “जीवनमा प्रेम नभएकोमा, त्यसले लाग्छ एक निजामती रहनुपर्छ।”
“Without love in life, it feels like living in a disciplined routine.”

37. “प्रेमले जीवनलाई नयाँ अर्थ दिन्छ, अनमोल यात्रा बनाउँछ।”
“Love gives a new meaning to life, it becomes an invaluable journey.”

38. “जीवनमा प्रेम रहनुभयो भने, सबै कुरा सहज बन्द हुन्छन्।”
“When there is love in life, everything becomes effortless.”

39. “प्रेम एक सौगात हो, जीवनलाई सजाउँछ नयाँ रूपमा।”
“Love is a gift that adorns life in a new form.”

40. “जीवनले प्रेमलाई स्वागत गर्छ, प्रेमले जीवनलाई स्पर्श गर्छ।”
“Life welcomes love, love touches life.”

41. “प्रेमले मनमा आनन्द छोड्छ, जीवनमा सुखको सौगात ल्याउँछ।”
“Love leaves joy in the heart and brings the gift of happiness in life.”

42. “जीवनमा प्रेम हो, त्यो एक खजाना हो, जो सबैले खोज्न चाहन्छन्।”
“Love in life is a treasure that everyone seeks.”

43. “प्रेम जीवनको मधुरता हो, जसले सबैलाई मोह लगाउँछ।”
“Love is the sweetness of life that mesmerizes everyone.”

44. “जीवनमा प्रेमको उज्यालो देखेर, दुःखले सुखलाई त्याग्छ।”
“When you see the light of love in life, pain forsakes happiness.”

45. “जीवनमा प्रेम हो भने, खुशीले बस्छ र दुःखले छुट्टै गर्छ।”
“When there is love in life, happiness resides, and sorrow quickly departs.”

46. “प्रेमले जीवनलाई नै महसुस गराउँछ, मनको सान्त्वना र आनन्द बढाउँछ।”
“Love makes life felt, increases the tranquility and joy of the heart.”

47. “जीवनमा प्रेम भएपछि, नेपालीमा छायाँ बढाउँछ, माया बढाउँछ।”
“After love comes into life, shadows grow in Nepali, love increases.”

Related Articles

Leave a comment